फोटो नाम पद अवधि फोन नं इमेल
. श्री राजेश्वरमान सिंह प्रमुख सचिव

२०७४/१०/२१ देखि २०७५/७/१३

Principal Secretary श्री दीपक सुबेदी प्रमुख सचिव

२०७४/०८/१० देखि २०७६/०८/०३

. श्री रामकृष्ण सुवेदी प्रमुख सचिव

२०७६/०८/०४ देखि २०७७/०१/०३