वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने