२०७६ सालको काज तथा बिदा सम्बन्धी विवरण (करार सेवा)