यस कार्यालयका कर्मचारीहरुको २०७६ फाल्गुन महिनादेखि कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका लागि दैनिक डायरी २०७६-२०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

फोटो