रोहित कुमार कोइराला

आर्थिक तथा पूर्वाधार शाखा
प्रादेशिक आयोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन
अनुगमन, मूल्यांकन तथा नतिजा व्यवस्थापन
फोन नं
9852666606
इमेल
तह