सुरेन्द्र कुमार कर्ण

कर्मचारी प्रशासन, नीति, योजना र बजेट तर्जुमा
कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी/खरिद इकाई
संघीय र अन्तराष्ट्रिय समन्वय
फोन नं
9842826052
तह