पदस्थापन सम्बन्धि सूचनाका सम्बन्धमा थप प्रष्ट गरिएको ।

फोटो