प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४

  सम्बन्धित दस्ताबेज लगत्तै अपलोड गरिनेछ ।