गाउँ, नगर र जिल्ला सभा संचालन(कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

  सम्बन्धित दस्ताबेज लगत्तै अपलोड गरिनेछ ।