प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५

  सम्बन्धित दस्ताबेज लगत्तै अपलोड गरिनेछ ।