भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोलीलाइ जनकपुरमा स्वागत गर्दै

फोटो