रुपेश कुमार साह

कर्मचारी प्रशासन, नीति, योजना र बजेट तर्जुमा
दर्ता चलानी
बैठक व्यवस्थापन
संघीय र अन्तराष्ट्रिय समन्वय
प्रमुख सचिवको सचिवालय
शासकीय सुधार तथा सञ्चार
सूचना तथा सञ्चार समन्वय शाखा
फोन नं
9851190533
इमेल
तह