सम्पूर्ण दस्तावेजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१३ गते । covid 19 Direction and controll meeting first.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत २७ गते विहिवार बैठकको निर्णयहरु चैत्र २७_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत २८ गते शुक्रबार बैठकको निर्णयहरु चैत्र २८.pdf ०७६/०७७
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को दुई वर्षको उपलब्धी(सार संक्षेपिकरण) प्रदेश सरकारको २ वर्षको उपलब्धी_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक २०७६ पौष २६ र २७ गतेको प्रतिवेदन । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक २०७६ पौष २६ र २७ गतेको प्रतिवेदन.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(पहिलो संशोधन), २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली.pdf ०७६/०७७