शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को दोश्रो मस्यौदा प्रदेश सा.सु. तथा सा.प. सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (दोश्रो मस्यौदा).pdf ०७८/०७९
कार्यालय सामाग्री खरीदका लागि विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना Notice E-bidding_Procurement of Office Goods and Materials.pdf ०७८/०७९
प्रदेश सरकारको विगत ३ वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु Brochure pdf.pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले "प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७"। सुझावको लागि ईमेल - ppiu.p2@plgsp.gov.np सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७७ (मस्यौदा) .pdf ०७७/०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्चको फाँटवारी - आ.व. २०७७/७८ खर्चको फाँटवारी आ.व. २०७७-७८.pdf ०७७/०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf ०७८/०७९
कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठक मिति २०७६।१२।१३ गते । covid 19 Direction and controll meeting first.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf ०७६/०७७
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६.pdf ०७६/०७७
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत २७ गते विहिवार बैठकको निर्णयहरु चैत्र २७_0.pdf ०७६/०७७
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५.pdf ०७६/०७७
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७