ऐन/कानुन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गाउँ, नगर र जिल्ला सभा संचालन(कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०७५ । ०७४/०७५ 12/07/2018 - 12:25
सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७४/०७५ 12/07/2018 - 12:23
प्रदेश नीति आयोग(गठन र कार्यसंचालन) ऐन, २०७५ ०७४/०७५ 12/07/2018 - 12:23
लिखत प्रमाणिकरण ‌ऐन २०७५ ०७५/०७६ 12/07/2018 - 12:22
प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ 12/07/2018 - 12:21
स्थानीय निकायका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ । ०७५/०७६ 12/07/2018 - 12:18
स्थानीय तह संचालन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७५/०७६ 12/07/2018 - 12:14
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ०७५/०७६ 12/07/2018 - 12:07