शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ ०७८/०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf 07/16/2021 - 09:33
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ०७६/०७७ प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६.pdf 02/11/2020 - 12:29
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 12:21
प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 11:51
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 11:14
प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 11:07
प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को प्रदेश सञ्चित कोष र विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 10:52
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 10:43
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ०७६/०७७ प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf 02/07/2020 - 18:01
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 17:26